nagrody jubileuszowe kodeks pracy

filter portal

Temat: nagroda jubileuszowa w nowym zakładzie pracy
" />1 marca 2004 przezszedłem do pracy w nowej spólce wydzielonej z mojego poprzedniego zakładu pracy. Przejście nastąpiło na zasadzie paragrafu 23' Kodeksu Pracy. Uprawnienia do otrzymania nagrody uzyskałem 12 marca 2004r. Jednakże nowa spółka nie ma środków na wypłatę nagrody. Czy poprzedni pracodawca ma jakiś obowiązek w stosunku do byłego pracownika w sprawie nagrody jubileuszowej?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12530Temat: jubileusz 35-cio lecia pracy
" />Obecnie sprawę nagród jubileuszowych kodeks pracy nie reguluje. regulują to wewnetrzne przepisy tj. regulamin wynagradzania lub zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. jeżeli w Waszym Zoz-ie istnieją takie akty to nalezy się z nim szczegółowo zapoznać w zakresie przysługujacych uprawnień nagród jubileuszowych i ich wysokości wypłat. Jeżeli w waszym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie jest sztywnno że nagroda należy sie po przepracowaniu 35 lat - to w twoim przypadku koniec. W Twoim przypadku nalezy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy. Pozdrowienia
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=44974


Temat: nagrody jubileuszowe
" />Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem, którego kodeks pracy nie reguluje. Dlatego też, warunki jakie należy spełnić aby to świadczenie uzyskać znajdziesz w regulaminie pracy (wynagradzania) albo w układzie zbiorowym u swojego...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28258


Temat: Jubileusz
" />Nie ma obecnie obowiązujących przepisów prawa, które nakazywałyby wypłacanie nagrody jubileuszowej każdemu. Nagroda jubileuszowa może być przewidziana przez. 1. układ zbiorowy pracy, lub 2. regulamin wynagradzania, lub 3. przepisy szczególne. Ad. 1 Związek zawodowy może być powołany przez minimum 10 osób i jest rejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Układ zbiorowy pracy to porozumienie, na mocy którego pracownicy (również nie należący do związków zawodowych) uzyskują od pracodawcy dodatkowe, czasem nieprzewidziane ustawami szczególnymi przywileje, takie jak nagroda jubileuszowa. Ad. 2 Zgodnie z art. 722 kodeksu pracy każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników nie objętych układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ma obowiązek ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Musi on regulować warunki wynagradzania za pracę tak, aby można było na jego podstawie określić wynagrodzenia poszczególnych pracowników. Może też przewidywać przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą, takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne czy rentowe. Wskazane wyżej sposoby nabycia prawa do nagrody jubileuszowej zależą wyłącznie od woli pracodawcy, który nie jest zobligowany żadnymi przepisami prawa do przyznawania takiej nagrody. Ad 3. Są jednak przepisy szczególne, na podstawie których pewne grupy osób nabywają prawo do gratyfikacji z mocy prawa. Przepisy te nie obejmują jednak osób świadczących usługi medyczne. Nagroda jubileuszowa należy się tylko tym pracownikom, dla których takie uprawnienie jest przewidziane we wskazanych wyżej przepisach szczególnych. Poza tymi ściśle określonymi przypadkami, nagroda jubileuszowa może być przyznana, ale jest to zależne tylko i wyłącznie od woli i zgody pracodawcy, który przewidzi taką możliwość w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. W praktyce oznacza to, że nie nie ma obowiązku przyznania nagrody jubileuszowej pracodawca, który zatrudnia mniej niż 10 osób (minimalna liczba osób wymagana do założenia związku zawodowego).
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=284


Temat: Uchwała nr 34 Trójstronnej Komisji ds Społeczno Gospodarczych
stopnia służbowego, warunków przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w s.c., warunków ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania (art. 99) Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy (art. 84 ust. 2) – po opracowaniu metodologii wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. sposobu uwzględniania wyników wartościowania stanowisk pracy przy ustalaniu ... czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia w urzędach (art. 97 ust. 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń przysługujących ... wytycznych w zakresie przestrzegania zasad w Służbie Cywilnej oraz Kodeksu Etyki
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=506


Temat: Halszka
do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, • odpraw emerytalnych lub rentownych albo innych odpraw pieniężnych, • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się również wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymuje z tytułu świadczenia usług na rzecz pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, umowy o dzieło). Wynagrodzenie takie w myśl przepisów kodeksu pracy nie jest bowiem wynagrodzeniem za pracę. Obliczając wynagrodzenie urlopowe powinno się zatem brać pod uwagę wszelkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą, jakie przysługują pracownikowi na podstawie przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy, poza wyraźnie wymienionymi w par. 6 cytowanego rozporządzenia.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4862


Temat: Nagropda jubileuszowa
" />Działalność gospodarcza nie ma nic do wypłacenia ci nagrody jubileuszowej, ale taka przysługuje ci dopiero po 25 latach pracy chyba że w twoim zakładzie jest inny regulamin pryznawania nagród jubileuszowych niż w kodeksie pracy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6428


Temat: Contact Point
nie znaczy, zatrudniany jest na umowę-zlecenie w wariancie, który nie jest zaliczany do stażu pracy i otrzymuje za prace marną kasę. Okresu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to bowiem umowa cywilnoprawna, do której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Kwestie umów zlecenia reguluje Kodeks cywilny (art. 734-751). Oznacza to, że okresu zatrudnienia na umowę zlecenia nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wymiaru przysługującego urlopu, stażu pracy do nagrody jubileuszowej oraz innych świadczeń, jeżeli przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy przewidują wypłacanie składników zależnych od ogólnego stażu pracy. Natomiast zatrudnienie na umowę zlecenia w czasie podlegania ubezpieczeniom społecznym (bez względu na to, czy było to ubezpieczenie obowiązkowe, czy dobrowolne) zalicza się do okresu...
Źródło: pracodawcy.rzeszow.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Urzędnik a staż zatrudnienia
" />Praca na roli podwyższy nagrodę jubileuszową Michał Cyrankiewicz 24-12-2008, ostatnia aktualizacja 24-12-2008 06:07 Urzędnikowi gminy można zaliczyć do stażu zatrudnienia okres pracy w gospodarstwie rodziców poprzedzający objęcie np. gospodarstwa teściów pod warunkiem, że nastąpiło to przed nawiązaniem stosunku pracy autor zdjęcia: Rafał Guz źródło: Fotorzepa +zobacz więcej Do okresów pracy uprawniających pracownika samorządowego do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia. Wliczeniu podlegają również inne - z mocy odrębnych przepisów. Do tych zalicza się także pracę w gospodarstwie rolnym. Zasady jej zaliczania określa ustawa z 20 lipca 1990 r. Praca i przejęcie Ustawa przewiduje trzy podstawowe możliwości zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Pierwsza to prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub praca w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy). Pracownikowi wlicza się do stażu pracy również przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy). Trzecia to zaliczenie przypadających po 31 grudnia 1982 r. okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w ... również objęcie jego części, pod warunkiem że według kryteriów formalnych mogła ona stanowić gospodarstwo rolne. Ponadto przepisy te nie wymagają, aby przejęcie nastąpiło bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 1994 r. (sygn. akt I PRN 115/94), zwrot ‟okresy pracy poprzedzające objęcie gospodarstwa” mieści w sobie dopuszczalność przerwy między pracą w gospodarstwie rolnym rodziców ... ustawy na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Dokumentami potwierdzającymi są księgi ... dyspozycji urzędu. Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W takiej sytuacji okresy pracy w ... żywca. Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być również udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Zeznania mogą ... z 20 listopada 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310)     Z orzecznictwa sądów     Przez prowadzenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych osób (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza w rozumieniu art. 336 kodeksu cywilnego (wyrok NSA w Warszawie...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=462


Temat: Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi nagrodę
" />Kiedy powstaje roszczenie Pracownik nie ma roszczenia o nagrodę z wyjątkiem dwóch sytuacji. Pierwsza z nich zachodzi wówczas, gdy pracodawca wadliwie korzysta ze swego uznania w odniesieniu do przyznania nagrody. W praktyce może to najczęściej dotyczyć sytuacji, w której pracodawca przyznaje nagrody pewnej grupie pracowników, a jednego lub kilku z nich pomija bez rzeczowego uzasadnienia. Pracownicy, którym tej nagrody pracodawca nie przyznał, mogą jej skutecznie dochodzić, jeżeli wykażą naruszenie przez pracodawcę przepisów kodeksu pracy dotyczących równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.) oraz niedyskryminacji (art. 113 i art. 183a-183e k.p.). Sam przepis art. 105 k.p. nie jest podstawą do nabycia przez pracownika prawa do nagrody. Roszczenie o nagrodę ma także pracownik, któremu pracodawca przyznał ją (złożył w tym zakresie oświadczenie woli), a następnie odmawia jej wypłaty (zob. wyrok SN z 7 grudnia 1983 r., I PRN 137/83, OSNP 1984/7/123). W tym przypadku źródłem roszczenia pracownika jest oświadczenie woli pracodawcy tworzące prawo do nagrody po stronie ... Kodeks pracy. Komentarz. Zakamycze, 2006). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 listopada 2004 r. (I PK 37/04, OSNP 2005/14/207), złożenie oświadczenia o przyznaniu nagrody nie podlega kontroli sądu pracy. Odręczna notatka przełożonego zawierająca obliczenie ewentualnej nagrody, której adresatem nie jest pracownik, nie stanowi jednak przyrzeczenia jej wypłaty (zob. wyrok SN z 6 czerwca 2000 r., I PKN 705/99, OSNAP 2001/24/713). Warto podkreślić, że nagrody, o których mowa w art. 105 k.p., odróżniać należy od obowiązkowych świadczeń pieniężnych pracodawcy przysługujących pracownikowi w razie spełnienia przesłanek przewidzianych w obowiązujących przepisach. Dla ich określenia używa się czasami także terminu nagroda (np. nagroda jubileuszowa lub nagroda roczna). W rzeczywistości świadczenia te mają charakter nie nagrody, ale premii. PRZYKŁAD ZMNIEJSZENIE PREMII Pracodawca w regulaminie premiowania ustalił, że pracownikom przysługuje premia kwartalna w wysokości 10 proc. wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę bez względu na nieobecność pracownika z powodu urlopu wypoczynkowego. Natomiast wpływ nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby określony został w ten sposób, że jeśli pracownik w kwartale, w którym wypłacana jest premia, był nieobecny w pracy z powodu choroby w wymiarze od 20 do 40 dni, jego premia ulega zmniejszeniu o 20 proc., a w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 40 dni pracownik nie otrzymuje premii za dany kwartał. PRZYKŁAD DYSKRYMINACJA PRACOWNIKÓW Siedmiu pracownikom działu analiz zatrudnionym na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony pracodawca przyznał kwoty po 3 tys. zł wskazując, że są to nagrody za wzorowe wypełnianie obowiązków i przejawianie inicjatywy w pracy. Nagrody nie zostały przyznane dwóm pracownikom tego działu zatrudnionym na podstawie umów terminowych. Wnieśli oni pozwy o zasądzenie kwot po 3 tys. zł (stanowiących równowartość przyznanych pozostałym pracownikom nagród) powołując zarzut dyskryminacji. Wskazywali, iż poza tym, że są zatrudnieni na czas określony, nie istniały żadne inne przyczyny nieprzyznania nagrody. Pracodawca w odpowiedzi na pozwy powołał się jedynie na uznaniowy charakter świadczeń nie próbując wyjaśnić przyczyn nieprzyznania nagród. Przesłuchany przez sąd przełożony powodów potwierdził ich wysokie kwalifikacje i zaangażowanie w pracę działu na równi z pracownikami nagrodzonymi przez pracodawcę. Sąd pracy - w oparciu o art. 183c par. 1 i 2 k.p. - uwzględnił żądania wskazując, że na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia obiektywnych i racjonalnych przesłanek zróżnicowania prawa do nagrody powodów (jako elementu wynagrodzenia w rozumieniu art. 183c par. 2 k.p.) w porównaniu z pracownikami działu wykonującymi taką samą pracę. Tymczasem pozwany pracodawca nawet nie zgłosił zarzutu, że przesłanki takie istnieją.
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=369


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © filter portal